Artichokes (600g)
€3,45 V3
Buy
Aubergine (320g)
€1,47 V4
Buy
Avocado (1pc)
€2,19 V5
Buy
Beetroot (500g)
€1,59 V7
Buy
Broad beans (500g)
€2,78 V12
Buy
Broccoli (450g)
€2,52 V13
Buy
Cabbage - savoy (1pc)
€2,65 V16
Buy
Carrots (800g)
€1,80 C
Buy
Cauliflower (1pc)
€4,11 V18
Buy
Celery (1pc)
€2,25 V20
Buy
Chard (500g)
€2,35 V21
Buy
Cherry tomatoes (300g)
€1,92 V42
Buy
Courgettes (600g)
€2,48 V25
Buy
Cress (100g)
€3,02 V26
Buy
Cucumber (1pc)
€1,46 V27
Buy
Escarole (1pc)
€2,35 V31
Buy
Fennel (400g)
€2,35 V32
Buy
Garlic (200g)
€2,76 G
Buy
Ginger (200g)
€1,96 V35
Buy
Green beans (250g)
€2,97 V39
Buy
Green Peppers (220g)
€2,02 V41
Buy
Leeks (400g)
€1,85 V47
Buy
Lettuce (1pc)
€1,85 V48
Buy
Lime (300g)
€3,98 V17
Buy
Mushrooms - white (200g)
€1,89 V53
Buy
New potatoes (700g)
€1,85 Np
Buy
Onions (500g)
€1,19 O
Buy
Pak-Choi (1pc)
€2,52 V58
Buy
Parsley (1pc)
€1,33 V59
Buy
Parsnips (650g)
€3,99 V60
Buy
Potatoes (1kg)
€2,65 P
Buy
Pumpkin orange (1kg)
€3,92 V67
Buy
Purple turnip (500g)
€1,84 V68
Buy
Radicchio (300g)
€4,02 V97
Buy
Red onions (300g)
€0,89 V73
Buy
Red Peppers (220g)
€1,77 V74
Buy
Rocket (100g)
€2,54 V77
Buy
Shallots (300g)
€2,27 V81
Buy
Spinach (300g)
€1,52 V84
Buy
Spring onions (4-5 pcs)
€2,67 V85
Buy
Sweet potato (650g)
€3,99 Sp
Buy
Tomatoes (500g)
€1,67 V91
Buy
Yellow peppers (220g)
€1,87 V95
Buy

Facebook Circkle Twitter Circkle