Aubergine (320g)
€1,99 V4
Buy
Avocado (1pc)
€2,19 V5
Buy
Baby spinach (200g)
€2,28 V66
Buy
Beetroot (500g)
€1,27 V7
Buy
Belgian Endives (350g)
€2,96 V30
Buy
Broccoli (450g)
€2,86 V13
Buy
Brussels sprouts (350g)
€1,93 V14
Buy
Butternut squash (1kg)
€3,43 V15
Buy
Cabbage - savoy (1pc)
€1,90 V16
Buy
Carrots (800g)
€1,16 C
Buy
Cauliflower (1pc)
€3,31 V18
Buy
Celeriac (900g)
€3,01 V19
Buy
Celery (1pc)
€2,59 V20
Buy
Chard (500g)
€2,07 V21
Buy
Cherry tomatoes (300g)
€2,57 V42
Buy
Chinese cabbage (1pc)
€2,31 V111
Buy
Courgettes (600g)
€2,46 V25
Buy
Cress (100g)
€3,02 V26
Buy
Cucumber (1pc)
€2,20 V27
Buy
Fennel (400g)
€1,65 V32
Buy
Garlic (200g)
€2,76 G
Buy
Ginger (200g)
€1,96 V35
Buy
Green beans (250g)
€3,58 V39
Buy
Green Peppers (220g)
€2,13 V41
Buy
Jerusalem artichokes (500g)
€2,15 V43
Buy
Kale (500g)
€1,32 V28
Buy
Kohlrabi (1 pc)
€1,90 V45
Buy
Lambs lettuce (100g)
€2,21 V34
Buy
Leeks (400g)
€1,85 V47
Buy
Lettuce (1pc)
€2,20 V48
Buy
Lime (300g)
€3,98 V17
Buy
Mushrooms - white (200g)
€1,89 V53
Buy
Onions (500g)
€0,85 O
Buy
Pak-Choi (1pc)
€2,52 V58
Buy
Parsley (1pc)
€1,33 V59
Buy
Parsnips (650g)
€2,58 V60
Buy
Pointed cabbage (1pc)
€2,70 V110
Buy
Potatoes (1kg)
€1,27 P
Buy
Pumpkin orange (1kg)
€3,10 V67
Buy
Purple turnip (500g)
€1,45 V68
Buy
Purslane (100g)
€2,07 V69
Buy
Radicchio (300g)
€1,38 V97
Buy
Radish (1pc)
€2,38 V70
Buy
Red cabbage (1pc)
€3,33 V72
Buy
Red onions (300g)
€0,83 V73
Buy
Red Peppers (220g)
€2,02 V74
Buy
Rocket (100g)
€2,54 V77
Buy
Shallots (300g)
€2,27 V81
Buy
Spaghetti squash (1kg)
€3,45 V108
Buy
Spinach (300g)
€2,06 V84
Buy
Sweet potato (650g)
€2,69 Sp
Buy
Sweetcorn (1pc)
€2,43 V89
Buy
Tomatoes (500g)
€3,02 V91
Buy
Turnip greens (1 bunch)
€2,27 V46
Buy
White cabbage (1pc)
€2,54 V94
Buy
Yellow peppers (220g)
€2,02 V95
Buy
Yellow turnip (500g)
€1,59 V96
Buy

Facebook Circkle Twitter Circkle