Apples (800g)
€3,92 V1
Buy
Bananas (800g)
€3,04 V6
Buy
Clementines (500g)
€2,52 V24
Buy
Grapefruit (650g)
€2,68 V37
Buy
Grapes (400g)
€2,31 V38
Buy
Kiwi (500g)
€4,86 V44
Buy
Lemons (500g)
€2,76 V75
Buy
Oranges (750g)
€2,35 V56
Buy
Pears (600g)
€2,46 V62
Buy
Pineapple (1pc)
€3,78 V64
Buy
Baby bio
€3,99 Bb
Buy
Fruit & veg box - small
€15,95 Sm
Buy
Favourites box
€18,95 Fm
Buy
Benelux box
€19,95 Bm
Buy
Fruit & veg box - medium
€22,95 Mm
Buy
Fruit & veg box - large
€29,95 Lm
Buy
Christmas fruit & veg box
€35,00 Cm
Buy
Small fruit box
€10,50 Fb
Buy
Medium Fruit box
€25,99 F1
Buy
Large Fruit box
€68,99 F2
Buy
Veg only box - small
€13,55 Sv
Buy
Veg only box - medium
€19,95 Mv
Buy
Veg only box - large
€25,95 Lv
Buy
Meat box - Large
€42,99 Xjl
Buy
Meat box - Medium
€36,99 Xjm
Buy
Meat box - Small
€24,99 Xjs
Buy
Aubergine (320g)
€1,99 V4
Buy
Avocado (1pc)
€2,19 V5
Buy
Beetroot (500g)
€1,11 V7
Buy
Belgian Endives (350g)
€2,96 V30
Buy
Black radish (500g)
€1,86 V8
Buy
Broccoli (450g)
€2,67 V13
Buy
Brussels sprouts (350g)
€1,84 V14
Buy
Butternut squash (1kg)
€3,43 V15
Buy
Cabbage - savoy (1pc)
€1,90 V16
Buy
Carrots (800g)
€1,16 C
Buy
Cauliflower (1pc)
€3,49 V18
Buy
Celeriac (900g)
€2,43 V19
Buy
Celery (1pc)
€2,59 V20
Buy
Chard (500g)
€2,62 V21
Buy
Cherry tomatoes (300g)
€2,19 V42
Buy
Chinese cabbage (1pc)
€2,31 V111
Buy
Courgettes (600g)
€3,22 V25
Buy
Cress (100g)
€3,02 V26
Buy
Cucumber (1pc)
€2,20 V27
Buy
Daikon radish (500g)
€3,57 V29
Buy
Escarole (1pc)
€2,35 V31
Buy
Fennel (400g)
€2,35 V32
Buy
Garlic (200g)
€2,76 G
Buy
Ginger (200g)
€1,96 V35
Buy
Green beans (250g)
€2,65 V39
Buy
Green Peppers (220g)
€2,13 V41
Buy
Jerusalem artichokes (500g)
€2,22 V43
Buy
Kale (500g)
€1,32 V28
Buy
Kohlrabi (1 pc)
€1,90 V45
Buy
Lambs lettuce (100g)
€1,93 V34
Buy
Leeks (400g)
€1,85 V47
Buy
Lettuce (1pc)
€2,20 V48
Buy
Lime (300g)
€3,98 V17
Buy
Mushrooms - white (200g)
€1,89 V53
Buy
Onions (500g)
€0,85 O
Buy
Parsley (1pc)
€1,33 V59
Buy
Parsnips (650g)
€2,27 V60
Buy
Pointed cabbage (1pc)
€2,70 V110
Buy
Potatoes (1kg)
€1,27 P
Buy
Pumpkin orange (1kg)
€2,62 V67
Buy
Purple turnip (500g)
€1,45 V68
Buy
Purslane (100g)
€2,07 V69
Buy
Radicchio (300g)
€1,38 V97
Buy
Radish (1pc)
€2,38 V70
Buy
Red cabbage (1pc)
€3,33 V72
Buy
Red onions (300g)
€0,83 V73
Buy
Red Peppers (220g)
€2,02 V74
Buy
Rocket (100g)
€2,54 V77
Buy
Salsify (500g)
€2,74 V79
Buy
Shallots (300g)
€2,27 V81
Buy
Spaghetti squash (1kg)
€2,90 V108
Buy
Spinach (300g)
€2,62 V84
Buy
Spring onions (4-5 pcs)
€2,67 V85
Buy
Swede (1kg)
€2,23 V87
Buy
Sweet potato (650g)
€2,69 Sp
Buy
Tomatoes (500g)
€2,22 V91
Buy
White cabbage (1pc)
€2,54 V94
Buy
Yellow peppers (220g)
€2,02 V95
Buy
Yellow turnip (500g)
€1,87 V96
Buy
Basil (1pc)
€4,96 H4
Buy
Coriander (1pc)
€2,31 H1
Buy
Mint (1pc)
€3,90 H7
Buy
Rosemary (1pc)
€4,19 H3
Buy
Thyme (1pc)
€4,12 H2
Buy
Moussaka, Dobio (500g)
€7,97 R13
Buy
Moussaka, 2bio (400g)
€4,49 R53
Buy

Facebook Circkle Twitter Circkle