Trial box (free)
€0,00 Test
Buy
No order
€0,00 None
Buy
Apples (800g)
€4,04 V1
Buy
Bananas (800g)
€3,18 V6
Buy
Clementines (500g)
€2,53 V24
Buy
Grapefruit (650g)
€2,66 V37
Buy
Grapes (400g)
€6,65 V38
Buy
Kiwi (500g)
€3,13 V44
Buy
Lemons (500g)
€2,16 V75
Buy
Lime (300g)
€2,60 V17
Buy
Mango (2pcs)
€5,85 V113
Buy
Oranges (750g)
€2,35 V56
Buy
Pears (600g)
€3,64 V62
Buy
Pineapple (1pc)
€3,61 V64
Buy
Pomegranate (0.5kg)
€5,02 V112
Buy
Baby bio
€3,99 Bb
Buy
Fruit & veg box - small
€15,95 Sm
Buy
Favourites box
€18,95 Fm
Buy
Benelux box
€19,95 Bm
Buy
Fruit & veg box - medium
€22,95 Mm
Buy
Fruit & veg box - large
€29,95 Lm
Buy
Small fruit box
€10,50 Fb
Buy
Medium Fruit box
€25,99 F1
Buy
Large Fruit box
€68,99 F2
Buy
Veg only box - small
€13,55 Sv
Buy
Veg only box - medium
€19,95 Mv
Buy
Veg only box - large
€25,95 Lv
Buy
Meat box - Large
€42,99 Xjl
Buy
Meat box - Medium
€36,99 Xjm
Buy
Meat box - Small
€24,99 Xjs
Buy
Farm butter, 2bio (250g)
€4,29 B6
Buy
Artichokes (600g)
€3,85 V3
Buy
Aubergine (320g)
€2,20 V4
Buy
Avocado (1pc)
€2,28 V5
Buy
Baby spinach (125g)
€3,97 V66
Buy
Beetroot (500g)
€1,07 V7
Buy
Belgian Endives (350g)
€3,69 V30
Buy
Black radish (500g)
€2,41 V8
Buy
Broccoli (450g)
€2,10 V13
Buy
Butternut squash (1kg)
€3,23 V15
Buy
Cabbage - savoy (1pc)
€2,15 V16
Buy
Carrots (800g)
€0,87 C
Buy
Cauliflower (1pc)
€4,96 V18
Buy
Celeriac (900g)
€2,53 V19
Buy
Celery (1pc)
€3,20 V20
Buy
Chard (500g)
€2,28 V21
Buy
Cherry tomatoes (300g)
€2,03 V42
Buy
Chinese cabbage (1pc)
€2,31 V111
Buy
Courgettes (600g)
€3,47 V25
Buy
Cress (100g)
€4,10 V26
Buy
Cucumber (1pc)
€2,72 V27
Buy
Escarole (1pc)
€3,27 V31
Buy
Fennel (400g)
€1,68 V32
Buy
Garlic (200g)
€2,89 G
Buy
Ginger (200g)
€2,04 V35
Buy
Green beans (250g)
€3,60 V39
Buy
Green Peppers (220g)
€1,80 V41
Buy
Jerusalem artichokes (500g)
€2,31 V43
Buy
Kohlrabi (1 pc)
€2,31 V45
Buy
Lambs lettuce (100g)
€2,80 V34
Buy
Leeks (400g)
€1,92 V47
Buy
Lettuce (1pc)
€2,65 V48
Buy
Mushrooms - white (200g)
€1,98 V53
Buy
Onions (500g)
€0,82 O
Buy
Pak-Choi (1pc)
€3,13 V58
Buy
Parsley (1pc)
€1,39 V59
Buy
Parsnips (650g)
€2,79 V60
Buy
Pointed cabbage (1pc)
€3,74 V110
Buy
Potatoes (1kg)
€1,15 P
Buy
Pumpkin orange (1.2kg)
€2,97 V67
Buy
Purple turnip (500g)
€1,73 V68
Buy
Purslane (100g)
€2,48 V69
Buy
Radicchio (300g)
€3,38 V97
Buy
Radish (1pc)
€2,17 V70
Buy
Red cabbage (1pc)
€2,45 V72
Buy
Red onions (300g)
€0,86 V73
Buy
Red Peppers (220g)
€1,59 V74
Buy
Rocket (125g)
€3,10 V77
Buy
Salsify (500g)
€2,87 V79
Buy
Shallots (300g)
€1,73 V81
Buy
Spinach (300g)
€2,77 V84
Buy
Spring onions (4-5 pcs)
€3,47 V85
Buy
Sweet potato (650g)
€3,73 Sp
Buy
Tomatoes (500g)
€2,27 V91
Buy
White cabbage (1pc)
€2,45 V94
Buy
Yellow peppers (220g)
€1,69 V95
Buy
Yellow turnip (500g)
€2,27 V96
Buy
Chives (1pc)
€3,90 H5
Buy
Coriander (1pc)
€2,41 H1
Buy
Mint (1pc)
€3,90 H7
Buy
Rosemary (1pc)
€4,38 H3
Buy
Thyme (1pc)
€4,31 H2
Buy
Moussaka, 2bio (400g)
€5,78 R53
Buy

Facebook Circkle Twitter Circkle