payment
€0,00 .jpg
Buy
Apples (800g)
€4,05 V1
Buy
Apricots (400g)
€3,13 V2
Buy
Bananas (800g)
€3,04 V6
Buy
Blueberries (125g)
€3,08 V11
Buy
Cherries (250g)
€3,57 V22
Buy
Grapefruit (650g)
€2,99 V37
Buy
Grapes (400g)
€5,30 V38
Buy
Kiwi (500g)
€2,53 V44
Buy
Lemons (500g)
€2,31 V75
Buy
Melon Galia (1pc)
€2,12 V104
Buy
Nectarines (400g)
€3,08 V54
Buy
Oranges (750g)
€3,09 V56
Buy
Peaches (400g)
€2,67 V61
Buy
Pears (600g)
€3,59 V62
Buy
Pineapple (1pc)
€3,92 V64
Buy
Plums (500g)
€4,30 V65
Buy
Raspberries (125g)
€6,59 V71
Buy
Rhubarb (500g)
€2,91 V76
Buy
Strawberries (250g)
€4,49 V86
Buy
Watermelon (1kg)
€4,37 V50
Buy
Baby bio
€3,99 Bb
Buy
Fruit & veg box - small
€15,95 Sm
Buy
Favourites box
€18,95 Fm
Buy
Benelux box
€19,95 Bm
Buy
Fruit & veg box - medium
€22,95 Mm
Buy
Fruit & veg box - large
€29,95 Lm
Buy
Medium Fruit box
€25,99 F1
Buy
Large Fruit box
€68,99 F2
Buy
Small fruit box
€10,50 Fb
Buy
Veg only box - small
€13,55 Sv
Buy
Veg only box - medium
€19,95 Mv
Buy
Veg only box - large
€25,95 Lv
Buy
Meat box - Large
€42,99 Xjl
Buy
Meat box - Medium
€36,99 Xjm
Buy
Meat box - Small
€24,99 Xjs
Buy
Aubergine (320g)
€1,84 V4
Buy
Avocado (1pc)
€1,98 V5
Buy
Beetroot (500g)
€1,59 V7
Buy
Belgian Endives (350g)
€2,96 V30
Buy
Broad beans (500g)
€2,78 V12
Buy
Broccoli (450g)
€2,17 V13
Buy
Cabbage - savoy (1pc)
€2,65 V16
Buy
Carrots (800g)
€1,59 C
Buy
Cauliflower (1pc)
€3,97 V18
Buy
Celery (1pc)
€2,25 V20
Buy
Chard (500g)
€3,68 V21
Buy
Cherry tomatoes (300g)
€2,57 V42
Buy
Courgettes (600g)
€2,78 V25
Buy
Cress (100g)
€3,02 V26
Buy
Cucumber (1pc)
€2,17 V27
Buy
Escarole (1pc)
€2,35 V31
Buy
Fennel (400g)
€2,12 V32
Buy
Fresh Garlic (200g)
€2,45 V33
Buy
Garlic (200g)
€2,76 G
Buy
Ginger (200g)
€1,96 V35
Buy
Green asparagus (500g)
€8,64 V107
Buy
Green beans (250g)
€2,93 V39
Buy
Green Peppers (220g)
€2,21 V41
Buy
Kohlrabi (1 pc)
€1,90 V45
Buy
Leeks (400g)
€1,85 V47
Buy
Lettuce (1pc)
€1,85 V48
Buy
Lime (300g)
€3,98 V17
Buy
Mushrooms - white (200g)
€1,89 V53
Buy
New potatoes (700g)
€2,09 Np
Buy
Onions (500g)
€0,99 O
Buy
Pak-Choi (1pc)
€2,52 V58
Buy
Parsley (1pc)
€1,33 V59
Buy
Parsnips (650g)
€2,75 V60
Buy
Peas (400g)
€3,79 V63
Buy
Potatoes (1kg)
€2,99 P
Buy
Pumpkin orange (1kg)
€5,02 V67
Buy
Purple turnip (500g)
€1,84 V68
Buy
Radicchio (300g)
€4,02 V97
Buy
Radish (1pc)
€2,31 V70
Buy
Red onions (300g)
€1,04 V73
Buy
Red Peppers (220g)
€1,77 V74
Buy
Rocket (100g)
€2,54 V77
Buy
Shallots (300g)
€2,27 V81
Buy
Spinach (300g)
€1,22 V84
Buy
Spring onions (4-5 pcs)
€2,07 V85
Buy
Sweet potato (650g)
€3,48 Sp
Buy
Tomatoes (500g)
€1,83 V91
Buy
White asparagus (500g)
€9,69 V98
Buy
Chives (1pc)
€3,90 H5
Buy
Basil (1pc)
€4,96 H4
Buy
Coriander (1pc)
€2,31 H1
Buy
Rosemary (1pc)
€4,19 H3
Buy
Thyme (1pc)
€4,12 H2
Buy
Kefir, mild, Heirler (250g)
€1,39 Yk1
Buy
Kefir, Heirler (500g)
€2,16 Pu16
Buy

Facebook Circkle Twitter Circkle