Apples (800g)
€4,04 V1
Buy
Bananas (800g)
€3,18 V6
Buy
Clementines (500g)
€2,28 V24
Buy
Grapefruit (650g)
€2,66 V37
Buy
Kiwi (500g)
€3,01 V44
Buy
Lemons (500g)
€2,16 V75
Buy
Oranges (750g)
€2,35 V56
Buy
Pears (600g)
€2,56 V62
Buy
Pineapple (1pc)
€3,40 V64
Buy
Baby bio
€3,99 Bb
Buy
Fruit & veg box - small
€15,95 Sm
Buy
Favourites box
€18,95 Fm
Buy
Benelux box
€19,95 Bm
Buy
Fruit & veg box - medium
€22,95 Mm
Buy
Fruit & veg box - large
€29,95 Lm
Buy
Small fruit box
€10,50 Fb
Buy
Medium Fruit box
€25,99 F1
Buy
Large Fruit box
€68,99 F2
Buy
Veg only box - small
€13,55 Sv
Buy
Veg only box - medium
€19,95 Mv
Buy
Veg only box - large
€25,95 Lv
Buy
Meat box - Large
€42,99 Xjl
Buy
Meat box - Medium
€36,99 Xjm
Buy
Meat box - Small
€24,99 Xjs
Buy
Farm butter, 2bio (250g)
€3,42 B6
Buy
Aubergine (320g)
€2,08 V4
Buy
Avocado (1pc)
€2,28 V5
Buy
Baby spinach (200g)
€3,97 V66
Buy
Beetroot (500g)
€1,15 V7
Buy
Belgian Endives (350g)
€3,43 V30
Buy
Black radish (500g)
€2,41 V8
Buy
Broccoli (450g)
€2,78 V13
Buy
Brussels sprouts (350g)
€2,19 V14
Buy
Butternut squash (1kg)
€3,87 V15
Buy
Cabbage - savoy (1pc)
€2,15 V16
Buy
Carrots (800g)
€0,87 C
Buy
Cauliflower (1pc)
€4,34 V18
Buy
Celeriac (900g)
€2,53 V19
Buy
Celery (1pc)
€3,47 V20
Buy
Chard (500g)
€2,28 V21
Buy
Cherry tomatoes (300g)
€2,27 V42
Buy
Chinese cabbage (1pc)
€2,70 V111
Buy
Courgettes (600g)
€3,47 V25
Buy
Cress (100g)
€4,10 V26
Buy
Cucumber (1pc)
€2,70 V27
Buy
Daikon radish (500g)
€3,74 V29
Buy
Escarole (1pc)
€3,27 V31
Buy
Fennel (400g)
€1,82 V32
Buy
Garlic (200g)
€2,89 G
Buy
Ginger (200g)
€2,04 V35
Buy
Green Peppers (220g)
€1,80 V41
Buy
Jerusalem artichokes (500g)
€2,31 V43
Buy
Kale (500g)
€1,79 V28
Buy
Kohlrabi (1 pc)
€2,31 V45
Buy
Lambs lettuce (100g)
€2,65 V34
Buy
Leeks (400g)
€1,92 V47
Buy
Lettuce (1pc)
€2,79 V48
Buy
Lime (300g)
€2,60 V17
Buy
Mushrooms - white (200g)
€1,98 V53
Buy
Onions (500g)
€0,82 O
Buy
Pak-Choi (1pc)
€2,61 V58
Buy
Parsley (1pc)
€1,39 V59
Buy
Parsnips (650g)
€2,46 V60
Buy
Pointed cabbage (1pc)
€3,40 V110
Buy
Potatoes (1kg)
€1,15 P
Buy
Pumpkin orange (1kg)
€2,97 V67
Buy
Purple turnip (500g)
€1,73 V68
Buy
Purslane (100g)
€2,17 V69
Buy
Radicchio (300g)
€2,89 V97
Buy
Red cabbage (1pc)
€2,45 V72
Buy
Red onions (300g)
€0,86 V73
Buy
Red Peppers (220g)
€1,59 V74
Buy
Rocket (100g)
€2,96 V77
Buy
Salsify (500g)
€2,87 V79
Buy
Shallots (300g)
€1,73 V81
Buy
Spaghetti squash (1kg)
€3,04 V108
Buy
Swede (1kg)
€2,34 V87
Buy
Sweet potato (650g)
€3,44 Sp
Buy
Tomatoes (500g)
€2,27 V91
Buy
White cabbage (1pc)
€2,45 V94
Buy
Yellow peppers (220g)
€1,69 V95
Buy
Chives (1pc)
€3,90 H5
Buy
Basil (1pc)
€5,18 H4
Buy
Coriander (1pc)
€2,41 H1
Buy
Mint (1pc)
€3,90 H7
Buy
Rosemary (1pc)
€4,38 H3
Buy
Thyme (1pc)
€4,31 H2
Buy
Moussaka, Dobio (500g)
€7,97 R13
Buy
Kefir, mild, Heirler (250g)
€1,39 Yk1
Buy
Kefir, Heirler (500g)
€2,16 Pu16
Buy

Facebook Circkle Twitter Circkle